องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
หนังสือราชการ
 
1.1 สำนักปลัด
1.2 กองคลัง
1.3 กองช่าง
1.4 กองการศึกษาฯ
1.5 กองสาธารณสุข
สาสน์จากนายก อบต.
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านสุขสบาย
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์อปท.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อบต.ดงมูลเหล็ก
 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

>> ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร

- ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)
info.dla.go.th/
- e-plan
e-plan.dla.go.th/
- ระบบบัญชี e-lass
www.laas.go.th/
- ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.
ele.dla.go.th/
- ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
http://lhr.dla.go.th/hr/

 >> ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย
https://ltaxgo.net/
 >> ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร
 
 >> ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน
 

>> ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.ดงมูลเหล็ก
http://www.dongmoonlaek.go.th/UserFiles/File/1568192157.pdf

http://www.dongmoonlaek.go.th/localposition.php

>> ระบบทะเบียนประวัติบุคคล
http://lhr.dla.go.th/hr/login.do;jsessionid=0FC23C13F3B20CBE05BE6693F53BC756
 >> ระบบสารสนเทศที่สามารถ share
 
 >> สารสนเทศความต้องการของผู้รับบริการ
 
 >> ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์ความรู้ภายในองค์กร
 
 องค์ความรู้ภายนอกองค์กร
 
 คู่มือ มาตรฐาน องค์ความรู้