องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
ข้อมูล จปฐ.
ข้อมูล กชช.2ค
ข้อมูลการจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน
ข้อมูลทุนชุมชน
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลด้านสุขภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านสุขสบาย
โครงสร้างองค์กร
แผนที่อบต.
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์อปท.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ +

นายสามิตร  คงอยู่

  ตำแหน่ง + ปลัดอบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ +

นางอวรรรณ  พานทองคำ

  ตำแหน่ง + รองปลัดอบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
  ชื่อ + นางอภิสรา  ปวงแก้ว
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
 
 
  ชื่อ + นางกอบแก้ว  กั้วสิทธิ์
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ + นายปรีชา  เที่ยงเรือง
  ตำแหน่ง + นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
  ชื่อ + นางพิราพร เสตา
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  
   
 
  ชื่อ +  นางอวรรรณ  พานทองคำ
  ตำแหน่ง + รองปลัดอบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +