องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
หนังสือราชการ
 
1.1 สำนักปลัด
1.2 กองคลัง
1.3 กองช่าง
1.4 กองการศึกษาฯ
1.5 กองสาธารณสุข
สาสน์จากนายก อบต.
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านสุขสบาย
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลการติดต่อ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์อปท.
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลกความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยมากขึ้น ส่งผลให้ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และภัยจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทภารกิจในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ในลำดับแรก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้การควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการภัยพิบัติเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น และได้เร่งรัดดำเนินการในการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน ด้วยการจัดโครงการฝึกอบรม(ทบทวน) อปพร. และโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับภัยให้กับประชาชน และเยาวชนที่มีความสนใจ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้คนในชุมชน   เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน/หมู่บ้าน ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาผู้นำให้มีความรู้ความสามารถในการเตรียมพร้อมป้องกันภัย สามารถช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ