องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
สำนักปลัด

  สำนักปลัด  
     
  นายสามิตร  คงอยู่  
  ปลัดอบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
     
  นางอรวรรณ  พานทองคำ  

 รองปลัดอบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
   
 
  นางอภิสรา  ปวงแก้ว  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
     
นางวราพร  ทองสุก สิบเอกนิติศาสตร์ เหง้าสารี น.ส.ฐิตินาถ  ชาติไทย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
     
 นายธนกฤต  อุดสังข์ นางกรณิกา ประชากรพิทักษ์ นายนันทวัฒน์  ทาชาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ นิติกรปฏิบัติการ

 นายแดนชัย คำดี
นางภัทราพร วุฒิธนูทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 
   
 นางนันธิดา  แก้วใบ    นางสาวธีรนุช ก้อนทอง  นายวิฑูรย์  ยาโต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายบุญฤทธิ์    ภมร นางสาววันวิสา เนียมหอม นางสาวปทุมชาติ กั้วสิทธิ์
 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป
 
 
นางสาววลัยกร ทรัพย์ประเสริฐ  นายฉลวย มาเพชร
นายคำรณ เพชระบูรณิน
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นายกรพชณิชคุณ  กัณฐมณีโกศล
นายเพชร  นักระบำ นายบุญเลิศ มาดี
พนักงานขับรถกระเช้า พนักงานขับรถดับเพลิง พนักงานดับเพลิง

นายนันธวัจน์ ทัดช่อม่วง นายณัฐพล เอี่ยมป้อ นายนรงค์ ยะกับ
พนักงานดับเพลิง คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
 
 

นางสาวอัญชลี  ดวงจินดา

นายนัสนรินทร์  ขุนลา
คนงานทั่วไป  
คนงานทั่วไป