องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
กองช่าง


  กองช่าง  
     
  นายสามิตร  คงอยู่  
  ปลัดอบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
 
  นายปรีชา  เที่ยงเรือง
 
   นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นายปรีชา  เที่ยงเรือง 
  นายช่างโยธา ชำนาญงาน

 

 นายสิทธิ์ธัญญ์ ศักดิ์เคหะ นายจาตุรงค์  ปราโมทย์ น.ส.เจนจิรา    จักแพง
คนงานทั่วไป 
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป