องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
     
  นายสามิตร  คงอยู่  
  ปลัดอบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
     
   นางพิราพร เสตา  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
 

 
น.ส.เกวลี ดีโส
นางกัลยา ก้อนทอง 
นายวสันต์ พรมเมือง
ครู คศ.2
ครู คศ.2 ครู คศ.1
 
 
นายจีรวิชญ์   ก้อนทอง นางราตรี    แผนที่  น.ส.สุพิชญา  ป้องปิด
 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
นางสังวาลย์ สงวนภัคร์ นางวันวิสา รัชตจำรุญ นส.สุดารัตน์  หนูคำ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) คนงานทั่วไป
 
 

นางสาวรมย์ชลี เพชรบูรณิน
  คนงานทั่วไป