องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
1.5 กองสาธารณสุข
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 สำหรับการจัดซื้อวัคซีนของหน่วยงานของรัฐกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หรือผุ้ขายรายอื่นที่กำหนดเงื่อนไขลักษณะเดียวกัน [ 26 ส.ค. 2564 ]4
2 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 25 ส.ค. 2564 ]5
3 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 11/2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]5
4 สรุปผลการประชุมหารือการบริหารจัดการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 24 ส.ค. 2564 ]4
5 การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 23 ส.ค. 2564 ]5
6 ขอแจ้งแผนการเรียนรู้เก็บขนและส่งกำจัดขยะอันตรายชุมชนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการประจำปีวย 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]5
7 การขยายระยะเวลายกเว้นโทษทางอาญาตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิ.ย.2562 [ 18 ส.ค. 2564 ]5
8 อนุมัติจัดตั้งศูนย์พักคอย (community Isolation) [ 18 ส.ค. 2564 ]4
9 ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการมูลฝอยติดเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) [ 18 ส.ค. 2564 ]4
10 ขอส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอบจ.เพชรบูรณ์ [ 13 ส.ค. 2564 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21