องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
1.2 กองคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอยกเลิกการใช้ถังขยะ [ 14 มิ.ย. 2564 ]0
2 ขอยกเลิกการใช้ถังขยะ [ 14 มิ.ย. 2564 ]0
3 แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 14 มิ.ย. 2564 ]0
4 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของอปท. [ 11 มิ.ย. 2564 ]0
5 ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) [ 11 มิ.ย. 2564 ]0
6 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษี และค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]0
7 ส่งใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งการชำระหนี้กู้ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]0
8 รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยของ อปท.ปีงบประมาณ 2562 [ 7 มิ.ย. 2564 ]1
9 แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) [ 4 มิ.ย. 2564 ]1
10 คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 4 มิ.ย. 2564 ]1
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14