องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ :www.dongmoonlaek.go.th
 
 
1.1 สำนักปลัด
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์ [ 31 ส.ค. 2564 ]1
2 ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน [ 31 ส.ค. 2564 ]1
3 ขอความเห็นชอบให้ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ในการบริหารงานบุคคลตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557 ข้อ 11 [ 31 ส.ค. 2564 ]2
4 ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับชำนาญการพิเศษ [ 31 ส.ค. 2564 ]1
5 เลื่อนการประชุมประจำเดือนกันยายน 2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]1
6 การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของอปท. พ.ศ.2562 [ 30 ส.ค. 2564 ]1
7 การดำเนินการแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News) [ 27 ส.ค. 2564 ]2
8 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ [ 27 ส.ค. 2564 ]3
9 ขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 26 ส.ค. 2564 ]2
10 การเตรียมการจัดทำ(ร่าง)แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และ (ร่าง)แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอปท. พ.ศ. 2564-2570 [ 26 ส.ค. 2564 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69