องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 219 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 แจ้งมติคณะรัฐนตรี การขยายกรอบระยะเวลาของบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 (เพิ่มเติม) [ 16 ก.ค. 2563 ]104
122 แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (เพิ่มเติม) [ 16 ก.ค. 2563 ]121
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 9 ก.ค. 2563 ]103
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]102
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]96
126 เอกสารประชาสัมพันธ์กวินัยและการรักษาวินัย พนักงานส่วนท้องถิ่น งานกฏหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 18 พ.ค. 2563 ]104
127 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการท่องเที่ยวดงมูลเหล็ก [ 13 พ.ค. 2563 ]102
128 เอกสารประชาสัมพันธ์ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ด้วยความปรารถนาดีจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 8 เม.ย. 2563 ]118
129 เอกสารประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฎจราจร ด้วยความปรารถนาดีจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 0-5671-3061 [ 1 เม.ย. 2563 ]105
130 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน [ 25 มี.ค. 2563 ]100
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า [ 24 มี.ค. 2563 ]118
132 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 4) [ 24 มี.ค. 2563 ]128
133 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ [ 20 มี.ค. 2563 ]116
134 ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 6 มี.ค. 2563 ]118
135 ประชาสัมพันธ์ โครงการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน [ 5 มี.ค. 2563 ]109
136 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา [ 4 มี.ค. 2563 ]105
137 ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการถูกหลอกลวงกรณีอุ้มบุญ [ 4 มี.ค. 2563 ]99
138 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) รุ่นที่24 และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]102
139 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วม "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [ 2 มี.ค. 2563 ]102
140 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]98
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11