องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 250 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน [ 25 มี.ค. 2563 ]119
162 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า [ 24 มี.ค. 2563 ]139
163 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 4) [ 24 มี.ค. 2563 ]151
164 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ [ 20 มี.ค. 2563 ]136
165 ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 6 มี.ค. 2563 ]138
166 ประชาสัมพันธ์ โครงการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน [ 5 มี.ค. 2563 ]158
167 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา [ 4 มี.ค. 2563 ]133
168 ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการถูกหลอกลวงกรณีอุ้มบุญ [ 4 มี.ค. 2563 ]121
169 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) รุ่นที่24 และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]122
170 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วม "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [ 2 มี.ค. 2563 ]124
171 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]121
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่่อง การออกสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำรวจภาคสนาม) [ 26 ก.พ. 2563 ]118
173 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 21 ก.พ. 2563 ]123
174 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขจากกระทรวงยุติธรรม [ 21 ก.พ. 2563 ]125
175 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงงยุติธรรม [ 21 ก.พ. 2563 ]120
176 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่่อง มาตรการประหยัดพลังงาน [ 13 ก.พ. 2563 ]114
177 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายประจำปี 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]120
178 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]126
179 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563 [ 24 ม.ค. 2563 ]121
180 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]132
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13