องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 219 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]36
22 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่า และขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาดในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 9 ม.ค. 2566 ]46
23 ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 4 ม.ค. 2566 ]31
24 วิธีการจัดทำ ถังขยะอินทรีย์ หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน [ 16 พ.ย. 2565 ]120
25 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ.2566 [ 8 พ.ย. 2565 ]110
26 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก [ 7 พ.ย. 2565 ]116
27 ประกาศอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การรับฟังความคิดประชาชน เรื่อง การก่อสร้างถนนในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลนางั่ว เพื่อเชื่อมต่อถนนสายนางั่ว - สะเดาะพง [ 3 พ.ย. 2565 ]110
28 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]19
29 ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 12 ต.ค. 2565 ]10
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ขอเชิญประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในตำบลดงมูลเหล็ก เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ [ 12 ต.ค. 2565 ]6
31 โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) [ 7 ต.ค. 2565 ]107
32 สรุปผลโครงการอลรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกัลการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2565 ]110
33 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอนแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]110
34 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-4 [ 5 ต.ค. 2565 ]17
35 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็กดำเนินโครงการตามแนวทางเงิน อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 โครงการ [ 5 ต.ค. 2565 ]19
36 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลตลาดและตรวจติดตามมาตรฐานตลาด [ 29 ก.ย. 2565 ]55
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ขอเชิญประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในตำบลดงมูลเหล็ก เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ [ 13 ก.ย. 2565 ]3
38 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลน้ำเสียในตำบลดงมูลเหล็ก [ 5 ก.ย. 2565 ]68
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 18 ก.ค. 2565 ]125
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]108
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11