องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ : www.dongmoonlaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 250 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ขอเชิญประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในตำบลดงมูลเหล็ก เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ [ 12 ต.ค. 2565 ]27
62 โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) [ 7 ต.ค. 2565 ]124
63 สรุปผลโครงการอลรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกัลการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2565 ]124
64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอนแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]125
65 ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-4 [ 5 ต.ค. 2565 ]36
66 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลดงมูลเหล็กดำเนินโครงการตามแนวทางเงิน อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 โครงการ [ 5 ต.ค. 2565 ]40
67 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลตลาดและตรวจติดตามมาตรฐานตลาด [ 29 ก.ย. 2565 ]73
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ขอเชิญประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ ที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในตำบลดงมูลเหล็ก เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ [ 13 ก.ย. 2565 ]29
69 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลน้ำเสียในตำบลดงมูลเหล็ก [ 5 ก.ย. 2565 ]84
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 18 ก.ค. 2565 ]153
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]127
72 แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ดงมูลเหล็ก พ.ศ.2566-2570 (แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 ส่วนที่ 1 [ 12 ก.ค. 2565 ]121
73 แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก พ.ศ.2566 - 2570 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 ส่วนที่ 2 [ 12 ก.ค. 2565 ]117
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 5 ก.ค. 2565 ]85
75 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 29 มิ.ย. 2565 ]189
76 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) [ 29 มิ.ย. 2565 ]122
77 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก [ 29 มิ.ย. 2565 ]129
78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (แจงนับ) [ 29 มิ.ย. 2565 ]143
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]120
80 รณรงค์การจัดทำ ถังขยะอินทรีย์ หรือ ถังขยะเปียกในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก [ 6 มิ.ย. 2565 ]117
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13